Siirry suoraan sisältöön
Euroopan unionin osarahoittama.

Vaikuttavat verkostot – Yhdessä kestävää eurooppalaista TKI-yhteistyötä

3AMK-ryhmähanke Vaikuttavat verkostot edistää uusmaalaisten yritysten ja muiden alueen innovaatioekosysteemitoimijoiden verkostoitumista sekä eurooppalaisen T&K-rahoituksen saantia ja tuottaa näin innovaatioita alueelle.

Haaga-Helian osahankkeessa edistetään ruokamatkailua

Viisi ruokamatkailun edistämisen toimenpidettä

1.      
Kansainvälisten kumppanuuksien kannalta keskeisten uusimaalaisten yritysverkostojen ja alustojen tunnistaminen

2.      
Yritysten tarvekartoitus, hankeaihiot ja hankkeiden välinen yhteistyö

3.
Edellytykset kansainvälisille TKI-kumppanuuksille: tiekartta

4.      
Ruokamatkailualan yritysten kytkeminen eurooppalaiseen TKI- kumppanuuteen

5.      
Tarve- ja mahdollisuuslähtöinen rahoitusinstrumenttikohtainen yhteiskehittely ja sparraus yrityksille

 

Mitä hankkeesta syntyy?

  • Uusimaalaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia rakentaa kansainvälisiä TKI-kumppanuuksia
  • Kansainvälinen benchmarkkaus ruokamatkailun TKI-yhteistyöstä
  • Yritysten tarvekartoitus ja kansainvälisen TKI-yhteistyön tiekartta
  • Ruokamatkailun TKI-rahoitussparraus yritystyöpajoissa
  • 3AMK:n yhteinen kansainvälisen TKI-yritysyhteistyön malli
Ravintolassa miestarjoilija ottaa asiakkaiden tilausta vastaan.

Haaga-Helian osahankkeessa keskitytään vahvistamaan ammattikorkeakoulujen vetämää kansainvälistä TKI-yhteistyötä, jossa yritysten osallistumisella on keskeinen rooli. Yritysten osallistuminen TKI-yhteistyöhön on jo pitkään tunnistettu tärkeäksi, mutta yhteistyön toteutuminen ja osallistuvien yritysten lukumäärä ei ponnisteluista huolimatta ole yltänyt toivotulle tasolle. Osahankkeessa keskitytään lisäämään TKI-yritysyhteistyötä ruokamatkailualalla. Ruokamatkailu valittiin kohteeksi, koska siinä on onnistuttu jo kehittämään kansallinen yritysten ja kehittämisorganisaatioiden muodostama ruokamatkailuverkosto ja tavoitteena kansainvälistää toimintaa. Osahankkeessa yhteistyötä yritysten kanssa konkretisoidaan pitkäjänteiseksi ja hankkeen jälkeen jatkuvaksi TKI-yhteistyöksi, hankeaihioiksi, mahdollisiksi kumppanuuksiksi ja hankehakemuksiksi.

 

Hankkeen ansiosta Uudenmaan ruokamatkailuyritysten TKI-toiminnan vaikuttavuus lisääntyy eurooppalaisissa verkostoissa ja alustettaessa uutta TKI-yhteistyötä. Ruokamatkailuyrityksillä on hankkeen ansiosta paremmat toimintavalmiudet myös laajemmassa TKI-ekosysteemissä, johon kuuluvat sidosryhmät, mm, kaupungit, kehittäjäorganisaatiot ja viranomaistahot sekä järjestöt.

Osahankkeessa luodut hankeaihiot ja mahdolliset kumppanuudet jatkuvat osahankkeen päätyttyä monipuolistuneena TKI-yhteistyönä. Osahankkeeseen osallistumalla yritykset saavat uusia valmiuksia vihreään siirtymään.

Ammattikorkeakoulun ja yritysten välinen vuorovaikutus ja molemminpuolinen ymmärrys TKI- toiminnan mahdollisuuksista ja tarpeista ovat kehittyneet kasvattaen alueen ruokamatkailualan yritysten TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Ruokamatkailuyritysten osallistuminen EU-strategiatyölle tärkeisiin tilaisuuksiin kotimaassa ja Brysselissä on edistänyt alueen ruokamatkailualan TKI- toiminnan näkyvyyden vahvistumista EU-vaikuttajien keskuudessa. Ruokamatkailuala jatkaa pyrkimyksiään nostaa näkyvyyttä EU-strategia- ja sidosryhmätapahtumissa.

Pitkän aikavälin vaikutukset näkyvät ja niitä voidaan mitata yritysten aktivoitumisena kansainvälisessä TKI-hanketoiminnassa yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa. TKI- rahoituksen piiriin hakeutuneilla yrityksillä on paremmat edellytykset kehittää liiketoimintaansa myös kansainvälisillä markkinoilla, tehdä uutta innovaatiotoimintaa ja vastata kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän tuomiin muutostarpeisiin.

Ota yhteyttä!

Malla Paajanen
Projektipäällikkö

Sini Garam
Ruokamatkailun asiantuntija

Opri Laamanen
Ruokamatkailun asiantuntija

3AMK-ryhmähankkeen tavoitteet

3AMK-ammattikorkeakoulujen yhteisen hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää uusmaalaisia yrityksiä parhaiten palvelevat keinot, joilla yritykset saadaan aiempaa paremmin mukaan T&K-toimintaan. Lisäksi hankkeessa luodaan 3AMK:lle EU-vaikuttamissuunnitelman pohjalta uutta näkemystä ja lähestymistapoja, jotka vahvistavat 3AMK:n ja uusimaalaisten yritysten näkyvyyttä ja vaikuttavuutta alueellisesti ja EU:ssa.

Hankkeen toimien tavoitteena on parantaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti eurooppalaisen rahoitukseen liittyvää tietoisuutta, vaikuttavuutta ja osaamista vahvistamalla EU-rahoitusinstrumenttien tuntemusta ja parempaa hyödyntämistä. Hankkeen toimien myötä 3AMK:n ja yritysten välisen TKI-toiminnan vaikuttavuus lisääntyy sekä alueellisesti, kansallisesti että EU-tasolla. Vuorovaikutus ja yhteistyö yritysten ja 3AMK:n TKI-toimijoiden välillä lisääntyy. Samalla hankkeen toiminta kytkeytyy Uudenmaan muiden innovaatioekosysteemitoimijoiden jo olemassa olevaan tekemiseen.

Hankkeen toteuttajat

Laurea-ammattikorkeakoulu (koordinaattori)

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu