Siirry suoraan sisältöön


Tuotteistaminen 2018-2022

Ruokamatkailu on keskeinen matkailun kehittämiskohde maailmanlaajuisesti. Matkailun kilpailukyvyn takia sen tulee olla sitä myös Suomessa. Laajalla yhteistyöllä on Suomelle laadittu ruokamatkailustrategia, jonka jalkautusta on tehty muun muassa alueellisissa työpajoissa. Tarvelähtöisyyden osoittaa muun muassa Suomen ruokamatkailustrategian jalkautustoimenpiteissä vuosina 2015-2016 kootun aineiston tulokset. Tärkeimmiksi jatkokehittämisen toimenpiteiksi tunnistettiin tuotteistaminen ja siihen oleellisesti liittyvät tarinat, elämyksellisyys ja asiakkaan osallistuminen sekä asiakasymmärryksen lisääminen. Tätä kehitystyötä tulee jatkaa.

Hungry for Finland -ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Hanke tehostaa toimijoiden asiakas- ja markkinaymmärrystä, kansainvälistymis- ja vientiosaamista, kestävää kehitystä ruokamatkailussa sekä avauksia kansainvälisille markkinoille elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden myötä. Verkostotoiminta tehostuu aluerajat ylittävien teemojen kautta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ruokamatkailun kehittämisen parissa työtä tekevät tahot kuten matkailun alueorganisaatiot ja ruokamatkailun alueelliset hankkeet. Lopullisina hyödynsaajina ovat kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat.

Hankkeessa tuotetaan Hungry for Finland, H4F -kärkituotteiden kriteerit, joiden avulla kootaan H4F-tuoteperhe kansainvälisille markkinoille. Vuonna 2019 järjestetään kansallinen Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailu, jonka tuloksena saadaan uusia ruokamatkailun kärkituotteita kansainvälisille matkailumarkkinoille sekä tuoteaihioita jatkokehittelyyn. Valtakunnallisen ruokamatkailuverkoston toimintaa kehitetään pysyvän toiminnan suuntaan.

Rahoitus

EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 232 744 euroa.

Projektin kesto

3.9.2018 – 31.5.2022

Projektitiimi

Kristiina Havas (projektipäällikkö),
Kristiina Adamsson
, Teemu Moilanen, Kristian Sievers, Peppi Borgenström & Marco Casacci
sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi 

Euroopan maaseudun kehittämisrahasto: Eurooppa investroi maaseurualueisiin -logo.