Siirry suoraan sisältöön

Hungry for Finland tutkii: Suomalaisten ruokamatkailuyritysten vastuulliset toimintatavat

Kehitys loppuu tyytyväisyyteen?

– kehittämiskohteita suomalaisille ruokamatkailuyrittäjille vastuullisuudessa

Mirjami Baaroubin opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisten edelläkävijä ruokamatkailuyritysten vastuullisia toimintamalleja, joita myös muut ruokamatkailuyritykset voisivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Lisäksi hän selvitti, mitkä ruokamatkailuyritykset täyttävät jo Visit Finlandin asettamat kriteerit vastuullisesta matkailusta, minkälaista on vastuullinen ruokamatkailu Suomessa sekä miten vastuullisuuden eri näkökulmat ilmenevät ruokamatkailuyrityksissä.
Mukaan vastuullisuuden kaikki kolme näkökulmaa

Vastuullisuutta on käsitelty kolmesta näkökulmasta: taloudellisesta, ympäristöllisestä ja sosio-kulttuurillisesta.  Ruokamatkailuyrittäjien tulisi kiinnittää huomiota paikallisuuden esille tuomiseen kaikista kolmesta näkökulmasta katsottuna. Opinnäytetyön tutkimustulokset on saatu hyödyntäen laadullista tutkimusmenetelmää, teemahaastatteluin. Haastateltavat yritykset valittiin perustuen Visit Finlandin laatimaan kriteeristöön vastuullisesta toiminnasta.

Hyvät käytänteet listattuna

Tulokseksi Baaroub löysi hyviä vastuullisia käytänteitä, joita yritykset voivat hyödyntää toiminnassaan. Näitä ovat oman toimintaympäristön huomioiminen pitämällä huolta ympäröivästä luonnosta, paikallisten työntekijöiden työllistäminen, työntekijöihin sitoutuminen ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen, paikallisten alihankkijoiden käyttäminen, paikallisuuden esille tuominen ruoka-tuotteissa sekä muussa yritystoiminnassa ja siitä asiakkaille kertominen, pitkäjänteinen yritystoiminta, hiljaisen ajan toiminta ja ympärivuotisuus, vuorovaikutus ja yhteistyö paikallisten oppilaitosten, kunnan ja matkailuorganisaatioiden kanssa, työntekijöille ja asiakkaille tiedottaminen vastuullisista toimintatavoista, ympäristövastuulliset valinnat tuotteissa, vihreä sähkö, kierrätys, veden ja energian kulutuksen seuranta, lähi- ja villiruoan käyttäminen, oma tuotanto sekä hävikkiruoan minimointi ja sen jatkojalostus.

Läheltä ja oman ruokakulttuurialueen esille tuomista

Ruokamatkailuyrittäjien tulisi käyttää myös aina ensisijaisesti lähiruokaa sekä mahdollisuuksien mukaan tehdä myös ruoan omatuotantoa. Matkailijat ovat kiinnostuneita alueen ruokakulttuurista ja haluavat ruokatuotteita, jotka on kasvatettu lähellä. Monelle matkailijalle saattaa myös olla ainutlaatuinen kokemus, jos he pääsevät itse näkemään konkreettisesti, mistä ruoka on peräisin sekä osallistumaan ruoan keräämiseen ja ruuanvalmistukseen. Ruokamatkailuyrittäjien tulisi hyödyntää Suomen luonnosta saatavia ruokatuotteita, villiruokaa, kuten marjoja, sieniä ja villiyrttejä. Suomen ruokamatkailun yksi vahvuuksista on puhdas luonto, josta voi jokamiehenoikeuden turvin kerätä luonnonantimia ruoaksi. Lähiruoan ja villiruoan käyttäminen tukevat yrityksen ympäristövastuullista toimintaa.

Suomi on pinta-alaltaan laaja maa ja ruokakulttuuri vaihtelee myös riippuen siitä, missä päin Suomea ollaan. Lapissa on omansa, samoin kuin idässä ja lännessä on omat ruokaperinteensä. Ruokamatkailuyrittäjien tulisi huomioida tämä kehittäessään ruokamatkailutuotteita. Paikallisen reseptiikan käyttäminen ja paikallisuudesta kertominen on tärkeä osa sosiokulttuurillista vastuullisuutta. Ruokaperinteitä tulisi vaalia ja on tärkeää, että ne säilyvät edelleen tuleville sukupolville. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ruokamatkailuyrittäjien tulisi innovoida myös uusia ruokamatkailutuotteita.

Vastuullisuus esille markkinoinnissa

Suomalaisten ruokamatkailuyrittäjien tulisi pohtia, mitkä asiat heidän omassa yritystoiminnassaan tehdään jo vastuullisesti ja, mitä he voisivat edelleen kehittää. Monet ruokamatkailuyrittäjät eivät ehkä ole ymmärtäneet, että he toimivat jo vastuullisesti monilla osa-alueilla eivätkä näin ollen osaa tuoda sitä esiin. Ongelmaksi muodostuu, että vastuullisuutta ei osata markkinoida tarpeeksi hyvin. Ruokamatkailuyrittäjien tulisi tiedottaa esimerkiksi kotisivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan, miten he toimivat vastuullisesti. Tämä lisäisi tietoutta vastuullisesta toiminnasta ja lisäisi yrityksen kilpailukykyä. Ruokamatkailuyrityksen vastuulliseen toimintaan kiinnittävät huomioita asiakkaiden lisäksi yhteistyökumppanit, myös kansainvälisellä tasolla. Siksi onkin tärkeää, että vastuullisesta toiminnasta kerrotaan ulospäin.

Tutustu Mirjami Baaroubin koko opinnäytetyöhön tästä

Lisätietoja:

Opinnäytetyön ohjaaja: kristiina.havas@haaga-helia.fi